Aktualne informacje dla akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z 30 sierpnia 2019 roku, a ściślej mówiąc: wprowadzeniem w art. 5. nowego § 5, na niniejszej zakładce zamieszczane będą komunikaty adresowane do akcjonariuszy. W tym miejscu będziemy na bieżąco publikować wszelkie wymagane prawem informacje, pochodzące od Spółki m.in. zmiany dotyczące kapitału zakładowego, ogłoszenia odnoszące się do przekształceń czy zwołania walnego zgromadzenia.
W przypadku pytań dotyczących akcjonariatu naszej spółki prosimy o kontakt za pośrednictwem danych wskazanych na stronie.

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000564042, NIP 6762486524, REGON 361004389. Kapitał zakładowy: 112 000 PLN. Kapitał wpłacony: 112 000 PLN.