Aktualne informacje dla akcjonariuszy

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000564042, NIP 6762486524, REGON 361004389. Kapitał zakładowy: 112 000 PLN. Kapitał wpłacony: 112 000 PLN.